Post

Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Post

Thu hồi một phần diện tích đất trong KCN Hòa Bình và cho Công ty Đầu tư phát triển Protech Food thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh

Ngày 08 tháng 05 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) thuê đất và cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech Food thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh, tại Lô C1, Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với diện tích là 41.690 m2, thời hạn thuê đất đến tháng 03 năm 2058.

Post

Ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Căn cứ các quy định hiện hành và theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã ban hành các Quyết định ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hquyoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, cụ thể:

Post

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Ban quản lý khu kinh tế vừa ban hành văn bản số 640/BQLKKT-QLĐT gửi các Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ngày 20 tháng 5 năm 2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Top page Desktop