Post

Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoái và xúc tiến đâu tư.

Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/3/2021. Thông tư này quy định các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nươc ngoài và xúc tiên đầu tư như:

- Mẫu văn bàn, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục A.

- Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài quy định tạ Phụ lục B.

- Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đen hoạt động xúc tiến đầu tư quy định cại Phụ lục c.

Post

Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2021

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2021, như sau: 

Top page Desktop