Post

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông và chế biến vật liệu xây dựng Bảo Sơn

Ngày 01/3/2024, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định số 17/QĐ-BQLKKT về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông và chế biến vật liệu xây dựng Bảo Sơn tại lô C2A - khu công nghiệp Hòa Bình cho Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum.

Post

Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ theo các quy định hiện hành, ngày 22 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Giấy ủy quyền số 624/GUQ-UBND, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Top page Desktop