Post

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản chỉ đạo về thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có vốn ngoài ngân sách.

“Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước” - đó là nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 3031/UBND-KTTH, ngày 12/9/2023.

Post

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi, vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước bước sang kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời để lại nhiều bài học quý báu về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Post

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển KKT, các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030

Triển khai Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030” và Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án “Phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn    2021-2025, có tính đến năm 2030”.

Top page Desktop