Post

Ban hành Kế hoạch số cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

Ngày 20/12, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 89/KH-BQLKKT về  cải cách hành chính nhà nước tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2023. Nội dung Kế hoạch gồm:

Post

Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ Chi bộ Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế

Sáng ngày 11/01/2023, được sự đồng ý của Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế, Chi bộ Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Nhung - Nhân viên Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế.

Post

Thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Thực hiện Kế hoạch số 3698/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Top page Desktop