Post

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BQLKKT

Triển khai Văn bản số 611-CV/ĐUK, ngày 28/2/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK, ngày 01/3/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, Văn bản số 280-CV/ĐU, ngày 07/3/2022 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Top page Desktop