Post

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4011/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, với nội dung như sau:

Post

Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 83/QĐ-BQLKKT ngày 06/10/2022 về Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Cụ thể:

Top page Desktop