bao-cao-tình-hinh-xay-dung-va-phat-trien-cac-kcn-kkt-nam-2019

Báo cáo Tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT năm 2019

Báo cáo Tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT năm 2019

Article

Thực hiện Công văn số 9399/BKHĐT-QLKKT, ngày 18/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT năm 2019. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum báo cáo như sau:

Xem chi tiết báo cáo tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop