hoc-tap-chuyen-de-nam-2020-“tang-cuong-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri-trong-sach-vung-manh-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh”

Học tập chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Học tập chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Article

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 10/2/2020 của Huyện uỷ Ngọc Hồi về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng uỷ BQLKKT tỉnh) hướng dẫn cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Lựa chọn, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt Chi bộ, trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập Chuyên đề.

2. Nội dung:

2.1. Về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề:

Các Chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động về những nội dung của chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo trong Bản cam kết, rèn luyện phấn đấu năm 2020, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao[1].

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I/2020 (Đã thực hiện).

* Tài liệu học tập: Sử dụng tài liệu do BTG Trung ương phối hợp với Học viện CTQG Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành (Đảng uỷ đã gửi tới các Chi bộ).

2.2. Về công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và việc triển khai thực hiện chuyên đề bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp.

- Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh nhà; gắn với phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, người thân, gia đình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

  - Tập trung tuyên truyền, giới thiệu những nội dung yêu cầu của chuyên đề gắn với tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị); Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”, Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 228/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 01-QĐi/HU, ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về chuẩn mực đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 113/QĐ-BQLKKT, ngày 30/11/2018 của BQLKKT tỉnh “về ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh”.

2.3. Về lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ và Bản cam kết của cá nhân.

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới các nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;

- Việc liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện[2]. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

- Trên cơ sở kế hoạch của chi bộ, từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng Bản cam kết cá nhân[3], đề ra phương hướng phấn đấu học tập, làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Các Chi bộ trực thuộc: Căn cứ các nội dung của Kế hoạch, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu tại Chi bộ, đảm bảo về nội dung, thời gian theo quy định.

3.2. Cơ quan BQLKKT tỉnh: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tưởng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Nội quy tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở, kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua; chỉ đạo BBT Trang TTĐT cơ quan tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện chuyên đề trên Trang TTĐT (website) cơ quan.

3.3. UBKT Đảng uỷ BQLKKT tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Kế hoạch, đưa nội dung này vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 để chỉ đạo, triển khai.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Chi bộ kịp thời phản ánh về Đảng ủy BQLKKT tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

 

[1] Mẫu Bản đảng ký kèm theo Công văn số 443-CV/ĐU, ngày 11/9/2017 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh.

[2] Kế hoạch học tập làm theo chuyên đề năm 2020 của Chi bộ cần tập trung vào các nội dung: Việc tổ chức nghiên cứu học tập chuyên đề; việc xây dựng kế hoạch của tập thể, bản cam kết của cá nhân; việc xác định các nội dung trọng tâm cần thực hiện năm 2020; việc lựa chọn các nội dung trong sinh hoạt chi bộ; công tác giáo dục cán bộ, đảng viên về chuyên đề; những mô hình hay, cách làm hiệu quả; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát…

[3] Bản cam kết cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu lịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước

BBT Trang thông tin điện tử 

Top page Desktop