huong-ung-“thang-hanh-dong-vi-moi-truong”-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2020

Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020

Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 426/BQLKKT-XDTNMT gửi đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; KKT, các KCN, CCN Đăk La; Các Phòng, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế về hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được UNEP  lựa  chọn là “Hành  động  vì  thiên  nhiên” (Time  for Nature). Ngày Môi trường thế giới nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau bảo vệ môi trường; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên địa bàn KKT, KCN bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT.

Thực hiện Công văn số 1348/STNMT-CCBVMT ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 và tiếp nối Kế hoạch số 27/KH-BQLKKT ngày 23/3/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2020. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La; Các Phòng, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế (sau đây gọi là các đơn vị) tiếp tục triển khai thực hiện:

1. Căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và toàn thể nhân viên, người lao động [1].

2. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Ngày Môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” tại cơ quan, đơn vị nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá  nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường. Băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền khuyến khích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường. Nội dung băng rôn tuyên truyền: Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu”.

3. Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động về môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 và đưa tin về lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) năm 2020.

BBT trang thông tin điện tử 

 

[1] Tiếp tục thực hiện các nội dung cụ thể được giao tại Kế hoạch số 27/KH-BQLKKT ngày 23/3/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2020

Từ khóa:

Top page Desktop