trien-khai-thuc-hien-“nam-dan-van-kheo”-2020

Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

Article

Thực hiện Công văn số 1979-CV/HU, ngày 30/3/2020 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) đề nghị các Chi bộ trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo các Phòng, đơn vị:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 1386-QĐ/TU, ngày 17/06/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy định 1318-QĐ/TU, ngày 20/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế 03-QC/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị, các chỉ đạo của Đảng uỷ BQLKKT tỉnh về thực hiện công tác dân vận().

2. Tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các Quy chế, Quy định, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong cơ chế phối hợp; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo của tập thể, thực hiện trách nhiệm của cấp ủy viên, vai trò của đảng viên, tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo, bao biện làm thay; chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

3. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, cán bộ, công chức làm chủ; mọi đảng viên, cán bộ, công chức tham gia làm tốt công tác dân vận. Không ngừng đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền thông qua công tác tổ chức cán bộ. Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Chú trọng công tác xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch vững mạnh; tiếp tục duy trì các phong trào thi đua, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường việc triển khai thực hiện công tác dân vận với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương VII (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; về công tác dân tộc, tôn giáo, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới, ý thức được trách nhiệm trong thực hiện phương châm: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh, của cơ quan. Đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát, tham mưu bãi bõ những văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, những TTHC rườm rà, xây dựng các chương trình, đề án phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan.

6. Thực hiện tốt Luật khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết kịp thời việc thực hiện các chương trình, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận.

7. Tiếp thu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến vấn đề phát triển KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định về thực hiện dân chủ trong thu hồi, đền bù, giải tỏa, tái định cư khi triển khai các chương trình, dự án trong KKT, KCN, CCN.

Đề nghị các Chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể, cơ quan BQLKKT tỉnh phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Giao UBKT Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Đảng ủy BQLKKT tỉnh để chỉ đạo./.

() Văn số 90-CV/ĐU, ngày 27/8/2015 về việc triển khai kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện công tác dân vận; Văn bản số 165-CV/ĐU, ngày 12/01/2016 về việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 42/KH-BQLKKT, ngày 08/12/2015 về việc đổi mới phương thức thực hiện công tác dân vận; Văn bản số 388-BC/ĐU, ngày 25/5/2017 về việc đăng ký xây dựng mô hình Dân vận khéo; Công văn số 302/BQLKKT-VP, ngày 15/5/2019 về thực hiện Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác dân vận…

BBT trang thông tin điện tử

Từ khóa:

Top page Desktop