uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-cac-nhiem-vu-trong-tam-trong-thoi-gian-toi

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Article

Ngày 02 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2326/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024); 74 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2024) và 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội. Chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp ổn định thị trường, giá cả, nhất là đối với xăng, dầu, các hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực, thực phẩm. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, hạ tầng quan trọng. Thúc đẩy thu hút, giải ngân đầu tư xã hội, tăng cường các dự án hợp tác công-tư, thu hút nguồn vốn nước ngoài có chọn lọc. Khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt; tập trung hoàn thành các quy hoạch chưa được phê duyệt.

- Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phù hợp, bảo đảm cung ứng điện, nước, xăng dầu cho sản xuất, sinh hoạt. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý hiệu quả tình trạng gian lận thuế trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Phòng, chống hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, gian lận thương mại, vận chuyển, sản xuất hàng cấm, hàng giả. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, nhất là bão lũ, hạn hán, cháy rừng.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nhất là ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành đối với các luật mới được Quốc hội thông qua; bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, kịp thời. Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”.

- Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh, an toàn thực phẩm nhằm hạn chế tình trạng rủi ro.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop