Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư t...

Đối với dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư: Toàn bộ các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp và cụm công nghiệp Đăk La được áp dụng đối với địa bàn ưu đãi đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn [1].

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư: Quy định tại phụ lục I - Nghị định 118/2015/NĐ-CP (Có phụ lục I kèm theo).

[1]  quy định tại Điểm b, mục 1, Điều 16 và Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP ;

Top page Desktop