cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-va-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cho-2-doanh-nghiep

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 doanh nghiệp

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 doanh nghiệp

Article

Ngày 28/4/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Thương mại Nông nghiệp và Dược liệu Đồng xanh Kon Tum để triển khai dự án Nhà máy chiết xuất đa năng dược liệu Đồng Xanh số 1 Kon Tum, tại Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Công ty Cổ phần Thương mại Nông nghiệp và Dược liệu Đồng xanh Kon Tum Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Về Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: 1.500 tấn sản phẩm củ tươi/năm

- Quy mô kiến trúc xây dựng:

+ Khu vực chung gồm Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm; Khu văn phòng làm việc và điều hành sản xuất; sân bãi đậu xe; nhà bảo vệ; giao thông: 2000 m2;

+ Khu nhà xưởng: gồm khu tập kết nguyên liệu, khu rửa, nhà sơ chế, khu chiết suất, khu tinh chế dược liệu, khu đóng gói, đóng viên thành phẩm, kho thành phẩm: 3.500 m2

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Tinh chất Curcumin dưới dạng bột, tinh chất sâm dưới dạng bột hoặc chế phẩm như viên nang, viên nhộng

Về diện tích đất sử dụng: Khoảng 5.500 m2,

 Về tổng vốn đầu tư của dự án: 12.000.000.000 VNĐ

Thời hạn hoạt động của dự án: 39 năm 07 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu

Về Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:

1. Nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:

- Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC. Dự án phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi thi công và nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Trường hợp nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, không thực hiện dự án, chậm tiến độ dự án mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

Cùng ngày Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cũng cấp giấy chứng nhận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thắng Lợi  Lumber để triển khai thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ghép thanh, tại Khu Công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum.

Về Quy mô dự án:

- Quy mô: + Xưởng sản xuất, nhà kho: 4.520 m2 ( Xưởng 1 là 2.240 m2; Xưởng 2 là 1.920 m2; Nhà kho là 360 m2)

+ Nhà làm việc: 200 m2

+ Nhà bảo vệ: 15 m2

- Công suất thiết kế: 1000 m3 ván ghép thành phẩm/năm

- Sản phẩm dịch vụ cung cấp: Ván ghép thanh từ gỗ vườn trồng, rừng trồng

Vốn đầu tư của dự án: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

Trách nhiệm nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, lao động, nghĩa vụ tài chính, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 và các quy định khác có liên quan.

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nếu Nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ tại khoản 8, Điều 1 nêu trên mà không có lý do hợp lý, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

- Trong quá trình sản xuất, chế biến Công ty TNHH Thắng Lợi Lumber phải đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp.

BBT trang thông tin điện tử

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop