Post

Hướng dẫn trình tự thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 “Về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh” và Văn bản số 1430/UBND-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về triển khai Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ”.

Post

Báo cáo đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri

          Thực hiện Văn bản số 1260/UBND-NNTN, ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 75/KH-BDN, ngày 24/3/2021 của Ban Dân nguyện-Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri như sau:

Top page Desktop