hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-dang-ky-thi-dua-nam-2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và đăng ký thi đua năm 2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và đăng ký thi đua năm 2017

Article

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Ngày 12/01/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và đăng ký thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban và đồng chí Trương Văn Tố - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. 

Năm 2016, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt việc tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT, KCN, CCN.
Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, theo đó để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cần tập trung trong việc sắp xếp và kiện toàn công tác tổ chức bộ máy hợp lý để bảo đảm đủ sức lãnh đạo, quản lý, điều hành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hoá các hoạt động xúc tiến đầu tư để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại KKT, KCN, CCN. 


Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu: 
1. 100% công chức, viên chức và người lao động quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.
2. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của BQL Khu kinh tế tỉnh.
3. 100% công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. 100% nữ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt tinh thần Nghị Quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "2 giỏi - giỏi việc nước, đảm việc nhà".
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; cải tiến phương pháp, lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị.
6. Nghiêm túc triển khai chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
7. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt, tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc và Đoàn thanh niên đạt danh hiệu xuất sắc.
8. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác giúp đỡ xã kết nghĩa Đắk Ang theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy. 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện và các công tác xã hội khác. 
9. Hưởng ứng tích cực và tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do cấp trên phát động.
10. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.
11. Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.
12. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung của các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Khối thi đua các Ban Quản lý KKT, KCN các tỉnh Tây Nguyên và Khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về tài chính, kinh tế, lâm nghiệp phát động.


Tại Hội nghị, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 07 tập thể và danh hiệu Lao động tiên tiến cho 97 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016; Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 15 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016; Tặng Giấy khen của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho 03 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Văn phòng (tổng hợp)
 

Top page Desktop