khoi-thi-dua-cac-co-quan-tham-muu-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te-ky-thuat-to-chuc-hoi-nghi-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2021

Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Article

Sáng ngày 05/4, tại Ban Quản lý Khu kinh tế, Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua.

Sau khi thảo luận, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua, gồm: Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý - Khai thác CCT Thủy lợi; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Ban Quản lý Khu kinh tế thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2021 với các nội dung:

1. Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019.

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiên cứu, tham mưu, hoạch định các chủ trương, mục tiêu, chương trình quốc gia phát triển kinh tế ngành, các chính sách của ngành và lĩnh vực.

- Có giải pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của ngành, cơ quan, đơn vị; các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Chương trình của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Thực hiện tốt các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an toàn lao động. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc, cơ quan, đơn vị văn hóa.

2. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bằng những phong trào, hoạt động phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực.

- Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, nêu rõ các chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm 2021: Các chi bộ, Đảng bộ trong Khối; các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đánh giá là hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động; các cơ quan, đơn vị thành viên Khối thi đua đổi mới công tác thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện dân chủ trong bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, kịp thời phát hiện điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua ngay từ cơ sở. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

- Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động gồm: phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

- Phát động, triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề; đánh giá kết quả và tác động của các phong trào thi đua đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;       xây dựng kế hoạch và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và có biện pháp, giải pháp xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

- Công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và có quy định, hướng dẫn cụ thể về khen thưởng người lao động trực tiếp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

BBT


 

Top page Desktop