thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-qua-trinh-trien-khai-thuc-hien-cac-du-an-thu-hut-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu tách thửa đất theo từng loại đất

1. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ thực tiễn nhu cầu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 722/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 3 năm 2021, Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1683/TCQLĐĐ-CSPC ngày 07 tháng 8 năm 2020 và các quy định của pháp luật khẩn trương hoàn thành dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu tách thửa đất theo từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum” theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trình Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng quy định.

2. Sở Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu ban hành quy định, giải quyết nhu cầu thực tiễn của địa phương về tách thửa các loại đất, phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; nội dung thẩm định đảm bảo hài hòa giữa các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương và một số tỉnh về nội dung này.

II. Quy trình thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020

1. Quy trình thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, trước mắt thống nhất quy trình thực hiện các bước chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư như sau:

a) Chấp thuận chủ trương để nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu quy hoạch, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

- Trường hợp nội dung đề nghị của nhà đầu tư đã rõ thông tin và không trùng với các chủ trương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chấp thuận chủ trương.

- Trường hợp nội dung đề nghị của nhà đầu tư chưa rõ thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chấp thuận chủ trương đầu tư (trước khi lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư)

- Trường hợp dự án đã có nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

- Trường hợp dự án chưa có nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư phải xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

2. Lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ

a) Thống nhất báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư để làm cơ sở lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra, tổng hợp và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu.

c) Trên sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất.

d) Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật về đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành để hướng dẫn các ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

III. Tiến độ thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

1. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất Bến xe Kon Tum, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum sớm hoàn thành hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bến xe khách phía Bắc thành phố Kon Tum theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 41/TB-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2021.

2. Dự án Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

a) Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà phố tại đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà phố tại đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum theo quy định; hoàn thành trước ngày 05 tháng 4 năm 2021.

c) Trên cơ sở chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận, Sở Tài chính hoàn thiện phương án Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên, trong đó có các nội dung: hình thức đầu tư; mục tiêu đầu tư; địa điểm xây dựng; quy mô dự án; diện tích sử dụng đất; các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc; dự kiến tổng mức đầu tư của dự án; thời gian và tiến độ thực hiện dự án; nguồn vốn… theo khoản 3 Điều 8 Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời bổ sung quy định các điều kiện, tiêu chí để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, phương án xử lý tiền đặt trước và thời gian nộp tiền sử dụng đất; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Dự án Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân, thành phố Kon Tum (giai đoạn 1 - khoảng 8ha)

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án trên. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2021.

4. Thủ tục bán tài sản trên đất, quyền sử dụng đất thuộc phạm vi lô đất dịch vụ - thương mại (đoạn từ Nhà hàng ven sông Đăk Bla đến đường trục chính và lối đi bộ của công viên cây xanh)

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn với đất gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 449/UBND-KTTH ngày 03 tháng 02 năm 2021.

5. Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông

a) Giao Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ động hỗ trợ nhà đầu tư để giải quyết các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 10 tháng 4 năm 2021 để tổ chức làm việc với các ngành xem xét, xử lý.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông cũng như các địa phương khác cần tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho các địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop