thong-tu-quy-dinh-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-dau-tu-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-va-xuc-tien-dau-tu

Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoái và xúc tiến đâu tư.

Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoái và xúc tiến đâu tư.

Article

Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/3/2021. Thông tư này quy định các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nươc ngoài và xúc tiên đầu tư như:

- Mẫu văn bàn, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục A.

- Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài quy định tạ Phụ lục B.

- Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đen hoạt động xúc tiến đầu tư quy định cại Phụ lục c.

Đồng thời Thông tư cũng hướng dẫn cách ký các văn bản, báo cáo:

- Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam: trước khi thành lập tồ chức kinh tế, nhà đầu tư ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư; sau khi thành lập tổ chúc kinh tế, người đại điện có thâm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

- Đối với trường hợp đầu tư theo hinh thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam: nhà đầu tư nước ngoài góp vôn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cùng ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

- Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam: các bên tham gia hợp đông hợp tác kinh doanh ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục dầu tư và báo cáo hoạt đau tư tại Việt Nam và Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đần tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Tải thông tư tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop