Thông tin người phát ngôn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Thông tin người phát ngôn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Đồng chí: Vũ Mạnh Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Số điện thoại: 0903.556677
Email: vumanhhaikt@gmail.com.

Xem Quyết định tại đây!

Top page Desktop