Thành lập Tổ hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp

Article

Ngày 28/9/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 110/QĐ-BQLKKT về việc thành lập Tổ hỗ trợ đầu tư vào KKT, các KCN.

Tổ hỗ trợ đầu tư do ông Lưu Đình Cầu, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum làm tổ trưởng, thành viên là các cán bộ công chức, viên chức các phòng Quản lý đầu tư; Quản lý xây dựng, tài nguyên môi trường; Kế hoạch tổng hợp.

Nhiệm vụ Tổ hỗ trợ đầu tư:

- Chủ động phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cung cấp các thông tin về đầu tư; danh mục dự án kêu gọi đầu tư; cơ chế và các ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp;

- Hướng dẫn, hỗ trợ và giúp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp;

- Phối hợp với nhà đầu tư liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục có liên quan cho nhà đầu tư theo cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ”;

- Phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan có liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các đề nghị của nhà đầu tư; tham mưu giải quyết, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư tại Khu kinh tế, các khu công nghiệp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế giao.

Tổ chức hoạt động:

- Tổ hỗ trợ đầu tư hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế. Thành viên Tổ hỗ trợ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ đầu tư;

- Nơi làm việc của Tổ hỗ trợ đầu tư tại phòng họp số 02 trụ sở 186 U Re (số cũ 145 U Re); Hằng tuần Tổ hỗ trợ đầu tư xây dựng lịch phân công các thành viên trực để theo dõi, xử lý công việc[1];

- Tổ hỗ trợ đầu tư xây dựng quy trình phối hợp giữa Tổ hỗ trợ đầu tư với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế trong việc hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư, trình Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế ban hành để tổ chức thực hiện.

BBT trang thông tin điện tử

 

 

 

[1] Số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử công vụ để xử lý thông tin:

1. Ông Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban, ĐT: 0903556677, email: vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn

2. Ông Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban, ĐT: 0935628579, email: hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn

3. Ông Lưu Đình Cầu – Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ đầu tư, ĐT: 0934916868, email: ldcau.bqlkkt@kontum.gov.vn

Top page Desktop