Post

BQLKKT ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính ...

Thực hiện Kế hoạch số 4492/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 07/01/222 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022.

Post

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum gia...

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3759/BNV-CCHC ngày 02 tháng 8 năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, cụ thể như sau:

Thông báo Kết luân cuộc họp giao ban ngày 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Văn phòng. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, như sau:

Post

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 30/10/2020

Ngày 30/10/2020, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Văn phòng. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, như sau:

Post

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 05/10/2020

Ngày 05/10/2020, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Văn phòng. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, như sau:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Văn bản số 978/SKHĐT-TH ngày 12/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế xây dựng kế hoạch với nội dung như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 27/7/2020

Sáng ngày 27/7/2020, tại Ban quản lý Khu kinh tế, đồng chí Phạm Thanh Hà - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, lãnh đạo Văn phòng. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, như sau:

Phát động phong trào Thi đua yêu nước Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ...

Phát huy những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua 5 năm qua, trong những năm tới Ban quản lý Khu kinh tế tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 07/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”, với mục tiêu sau:

Post

Thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ...

Thực hiện Thông báo số 1120/VP-TTHCC ngày 21/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 2646/UBND- TTHC ngày 24/7/2020 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Post

Thông báo giảm giá tiêu thụ nước sinh hoạt trên địa bàn xã Pờ Y

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (Công ty) thông báo đến quý khách hàng sử dụng nước sạch của Nhà máy cấp nước sinh hoạt khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được biết: Công ty thực hiện giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt theo đơn giá nước sạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho tất cả các đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn xã Pờ Y. Thời gian thực hiện giảm giá: Từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020.

Tổng kết NQ 02-NQ/TU ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tích cực, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan và các cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Post

Thông báo về việc Lào tạm ngừng Lào tạm dừng hoạt động xuất nhập cả...

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Ngoại giao có văn bản số 1125/BNG-UBBG về việc phía Lào thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại văn bản số 1092/UBND-NC ngày 03/4/2020 về việc Lào tạm ngừng Lào tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Theo đó:

Post

Thông báo cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ: ASE...

Thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 1338/CV-BCĐ ngày 17/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng dịch COVID-19. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thông báo:

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Thực hiện Thông báo số 373/TB-UBND, ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức  và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch tại BQLKKT tỉnh năm 2020 như sau:

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của C...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tích cực, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35/NQ-CP và các văn bản pháp luật về BVMT đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan và các cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Top page Desktop