Danh sách thư công vụ

Danh sách thư công vụ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

STT Tên Chức vụ Email
Ban Quản lý Khu kinh tế Kon Tum
1 Huỳnh Quốc Trung Phó trưởng ban, phụ trách điều hành hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Đặng Ngọc Thuận Phó trưởng ban dnthuan.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Vũ Mạnh Hải Phó trưởng ban vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn
1. Văn Phòng
1 Lưu Đình Cầu Chánh văn phòng ldcau.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Dao Phó chánh văn phòng ntdao.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Ngô Thị Hồng Hạnh Phó chánh văn phòng nthhanh.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Hoàng Bích Đào Nhân viên nhbdao.bqlkkt@kontum.gov.vn
5 Vi Văn Đàm Nhân viên vvdam.bqlkkt@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Thành Tỉnh Nhân viên nttinh.bqlkkt@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Hoàng Long Nhân viên nhlong.bqlkkt@kontum.gov.vn
8 Trương Thị Hương Lan Nhân viên tthlan.bqlkkt@kontum.gov.vn
2. Phòng Quản lý đầu tư
1 Đào Nguyên Hòa Phó Trưởng phòng dnhoa.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Trương Văn Tố Phó Trưởng phòng tvto.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Vũ Trọng Đại Nhân viên vtdai.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Bành Đức Hải Nhân viên bdhai.bqlkkt@kontum.gov.vn
5 Lê Tiến Đằng Nhân viên ltdang.bqlkkt@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Quốc Văn Nhân viên nqvan.bqlkkt@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Thị Phương Thảo Nhân viên ntpthao.bqlkkt@kontum.gov.vn
8 Tạ Thị An Nhân viên ttan.bqlkkt@kontum.gov.vn
3. Phòng kế hoạch tổng hợp
1 Trần Trung Tuyến Trưởng phòng tttuyen.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Võ Đình Sanh Phó phòng vdsanh.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Phú Lâm Nhân viên nplam.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Hồ Quốc Vũ Nhân viên hqvu.bqlkkt@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hà Nhân viên ntha.bqlkkt@kontum.gov.vn
6 Trương Thanh Tân Nhân viên tttan.bqlkkt@kontum.gov.vn
4. Phòng quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường
1 Phùng Chí Đính Trưởng phòng pcdinh.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Hoàng Văn Kiều Phó phòng hvkieu.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Huỳnh Công Ân Phó phòng hcan.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Hồ Tấn Cường Nhân viên cuongkkt@gmail.com
5 Phan Văn Châu Nhân viên pvchau.bqlkkt@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Văn Trung Nhân viên nvtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Văn Vịnh Nhân viên nvvinh.bqlkkt@kontum.gov.vn
5. Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KKT
1 Thái Thanh Bình Giám Đốc ttbinh.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Đoan Phó giám đốc ntdoan.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Trần Quang Nghĩ Phó giám đốc tqnghi.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Văn Thư Công ty Văn thư ctydtptht.bqlkkt@kontum.gov.vn
5.1. Phòng Kỹ thuật - QLCTHT
1 Trần Duy Hưng Trưởng phòng tdhung.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Hồ Thế Hậu Nhân viên hthau.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Lê Ngọc Phú Nhân viên phukontum89@gmail.com
4 Lê Văn Vi Nhân viên lvvi.bqlkkt@kontum.gov.vn
5.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Trần Thị Phương Thúy Trưởng phòng phuongthuykkt1985@gmail.com
2 Huỳnh Thị Tuyết Nhân viên httuyet.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Phạm Ngọc Hưng Nhân viên pnhung.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Phan Thanh Trang Nhân viên pttrang.bqlkkt@kontum.gov.vn
5.3. Phòng Quản lý dự án
1 Lê Thánh Thiện Phó phòng thiengtkt82@gmail.com
2 Lê Văn Tuấn Phó phòng lvtuan.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Đăng Huy Nhân viên ndhuy.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Triệu Thăng Nhân viên ntthang.bqlkkt@kontum.gov.vn
5 Võ Thanh Hải Nhân viên vthai.bqlkkt@kontum.gov.vn
6 Vũ Thái Hòa Nhân viên vthoa.bqlkkt@kontum.gov.vn
5.4. Phòng TC- HC
1 Lê Thị Hương Phó phòng lthuong.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Cao Thị Hồng Hạnh Nhân viên cthhanh.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Cao Thị Thúy Hằng Nhân viên ctthang.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Đinh Thị Hòa Nhân viên dthoa.bqlkkt@kontum.gov.vn
5 Lê Thị Huyền Nhân viên ltthuyen.bqlkkt@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hoài Thương Nhân viên nththuong.bqlkkt@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên nttham.bqlkkt@kontum.gov.vn
8 Phạm Thị Minh Thư Nhân viên ptmthu.bqlkkt@kontum.gov.vn
5.5. Đội Quản lý vân hành hệ thống cấp nước
1 Nguyễn Thị Nhung Nhân viên ntnhung.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 Ngô Thế Vương Nhân viên ntvuong.bqlkkt@kontum.gov.vn
6. Ban quản lý cửa khẩu Bờ Y
1 Đặng Ngọc Thuận Trưởng Ban dnthuan.bqlkkt1@kontum.gov.vn
6.1. Văn phòng BQL Cửa Khẩu
1 Tô Cao Sơn Chánh văn phòng tcson.bqlkkt@kontum.gov.vn
2 A Ngưng Nhân viên angung.bqlkkt@kontum.gov.vn
3 Vũ Thị Nhung Nhân viên vtnhung.bqlkkt@kontum.gov.vn
4 Đỗ Tương Nhân viên dtuong.bqlkkt@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Hùng Nhân viên nhung.bqlkkt@kontum.gov.vn
Top page Desktop