Giới thiệu Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được thành lập theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu và trụ sở tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg của Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền và các quy định pháp luật có liên quan.

- Cơ cấu Tổ chức:

+ Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiêm nhiệm và 02 Phó Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

+ Các thành viên khác của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y gồm: Trưởng Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trưởng Trạm kiểm dịch Động vật cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Trưởng Trạm kiểm dịch Thực vật cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Nội quy cửa khẩu: Thực hiện theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Nội quy cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Thực hiện theo Quyết định số 64/QĐ-BQLKKT ngày 09/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Liên hệ:

+ Địa chỉ làm việc: Khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

+ Điện thoại: 02606.288.788, fax: 02603.885.208.

+ Số điện thoại đường dây nóng: 02606.522.228, 02606.288.788.

Top page Desktop