Lĩnh vực thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Một số lĩnh vực thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

  Tên thủ tục Hướng dẫn và biểu mẫu Cấp độ trực tuyến
I Lĩnh vực đất đai    
1 Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh Kon Tum giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum). Hướng dẫn và tải biểu mẫu Cấp độ 2
II Lĩnh vực xây dựng    
2 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Xem hướng dẫn và tải biểu mẫu Cấp độ 2
3 Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Xem hướng dẫn và tải biểu mẫu Cấp độ 2
4 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Xem hướng dẫn và tải biểu mẫu Cấp độ 2
       
Top page Desktop