Giới thiệu về Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y vào Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có trụ sở tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Vị trí, chức năng:

Vị trí: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, chịu sự quản lý, điều hành của Ban Quản lý Khu kinh tế; Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định; hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên.

Chức năng: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện các chức năng sau:

- Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và cho thuê lại các công trình kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là Khu kinh tế) đã được đầu tư xây dựng; Tổ chức sản xuất, cung ứng các dịch vụ công ích phục vụ cho các nhu cầu phúc lợi công cộng của Nhà nước trên khu kinh tế do Nhà nước đặt hàng. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiện ích trong khu kinh tế.

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh giao hoặc ủy quyền; làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tiếp nhận vốn của ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn của ngân sách tỉnh cấp để thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao hoặc được giao làm chủ đầu tư về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp, Khu kinh tế: từ lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư;

- Quản lý, khai thác, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp được giao quản lý, sử dụng sau đầu tư và các dịch vụ công ích khác;

- Cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuê, sử dụng kết cấu hạ tầng do Nhà nước giao quản lý và do Công ty đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, Khu kinh tế có thu tiền theo đơn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (đối với kết cấu hạ tầng do nhà nước giao quản lý) và thu phí trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên (đối với kết cấu hạ tầng do Công ty đầu tư xây dựng);

- Khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản thông thường làm vật liệu xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng theo quy định;

- Quản lý, trồng mới, chăm sóc hệ thống cây xanh công cộng; quản lý, vận hành, sửa chữa mạng lưới điện chiếu sáng công cộng; thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển môi sinh, môi trường;

- Theo dõi, nắm bắt tình hình của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế trên các lĩnh vực: xây dựng, môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động…; kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế những sự việc phát sinh;

- Được vay vốn tín dụng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, Khu kinh tế và được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật;

- Được huy động các nguồn vốn đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, Khu kinh tế nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp theo quy định pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phân công hoặc được ủy quyền.

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Công ty gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Kỹ thuật - Quản lý công trình hạ tầng;

+ Phòng Quản lý dự án.

Ngoài ra Công ty có các phòng (ban) điều hành dự án: Được thành lập theo từng dự án cụ thể. Phòng (ban) điều hành dự án có một (01) Giám đốc quản lý dự án do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm (sau khi có ý kiến của của Ban Quản lý Khu kinh tế) để trực tiếp điều hành quản lý dự án được giao. Giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Biên chế:

- Biên chế (số lượng người làm việc) sau khi tổ chức lại của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là biên chế của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum và Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trước đây được cấp có thẩm quyền giao.

- Biên chế (số lượng người làm việc) của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum do Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum quyết định trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp khác của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được cấp có thẩm quyền giao.

 

Top page Desktop