Post

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông bá...

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế ban hành Thông báo số 32/TB-Cty về kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (tài sản thi hành án của Công ty TNHH thương mại Đại Lâm Mộc theo Bản án số 02/2019/DS-ST ngày 24-01-2019 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum), theo đó tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum (địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Post

Giới thiệu về Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Ko...

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y vào Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Top page Desktop