Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Văn bản số 978/SKHĐT-TH ngày 12/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế xây dựng kế hoạch với nội dung như sau:

Top page Desktop