BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban BQL Khu kinh tế tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Đào Nguyên Hòa - Trưởng Phòng QLĐT: Phó Trưởng ban;

3. Ông Vi Văn Đàm - Chuyên viên Phụ trách CNTT: Thành viên.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 145/QĐ-BQLKKT ngày 10/8/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Quyết định kiện toàn Ban biên tập trang TTĐT. Tải về: File đính kèm.

- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của trang TTĐT: Tải về: File đính kèm.

- Quyết định ban hành Quy chế chi trả nhuận bút của trang TTĐT: Tải về: File đính kèm.

- Quyết định  ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.

Top page Desktop