ban-hanh-danh-muc-ma-phi-le-phi

Ban hành danh mục mã phí, lệ phí

Ban hành danh mục mã phí, lệ phí

Article

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 4663/QĐ-KBNN về việc ban hành danh mục mã phí, lệ phí. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Danh mục mã phí, lệ phí được ban hành nhằm tạo thuận lợi cho công tác trao đổi, đối soát thông tin thu phí, lệ phí giữa Kho bạc Nhà nước, cơ quan thu, ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian tài chính.

Theo đó, danh mục mã cụ thể được áp đối với các lĩnh vực như sau: phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản (gồm các mã từ P001 đến P016); phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng (gồm các mã từ P017 đến P042); phí thuộc lĩnh vực ngoại giao (gồm các mã từ P043 đến P046); phí thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng (gồm các mã từ P047 đến P052); phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (gồm các mã từ P053 đến P077); phí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông (gồm các mã từ P078 đến P093); phí thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch (gồm các mã từ P094 đến P110); phí thuộc lĩnh vực y tế (gồm các mã từ P111 đến P116)....

Quyết định nêu rõ, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo KBNN các loại phí, lệ phí do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành ngoài Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí theo Nghị quyết của Quốc hội để bổ sung vào Danh mục mã phí, lệ phí ban hành tại Điều 1 Quyết định này.

Phòng KHTH

Top page Desktop