bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-ky-bao-cao-tu-ngay-01012022-den-29022024

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến 29/02/2024)

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến 29/02/2024)

Article

Ngày 29/03/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 89/BC-BQLKKT về Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến 29/02/2024).. Nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop