bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-mot-cua

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Quyết định số 51/QĐ-BQLKKT ngày 17/2/2016 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Kiên toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Dao - Phó chánh Văn phòng BQLKKT: Tổ trưởng

2. Ông Tô Văn Thung - CHuyên viên Văn phòng BQLKKT: Thành viên

3. Bà Trương Thị Hương Lan - Cán sự Văn phòng BQLKKT: Thành viên

4. Ông Trương Thanh Tân - Chuyên viên Văn phòng BQLKKT: Thành viên
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

I. Chức năng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ cho các phòng chuyên môn xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thực hiện quy trình tiếp nhận, chuyển giao, trả kết quả, thu phí, lệ phí:

- Công khai, minh bạch nội dung thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý.

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Chuyển giao hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đến các phòng chuyên môn có liên quan giải quyết theo thẩm quyền;

- Nhận lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các phòng chuyên môn, và thực hiện việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn và phối hợp thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin theo quy định của pháp.

2. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất với Trưởng Ban các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính tại Ban Quản lý.

3. Báo cáo thống kê định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất cho Trưởng Ban Quản lý và các cơ quan liên quan theo quy định.

4. Quản lý, sử dụng một số loại sổ sách, biểu thống kê theo quy định.

 

Từ khóa:

Top page Desktop