bo-tieu-chi-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-co-quan-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 10/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính hằng năm là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Đối với cơ quan, đơn vị xếp loại Trung bình trở xuống hoặc hạ hai bậc xếp loại so với năm trước liền kề thì tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó không được xét thi đua, khen thưởng toàn diện trong năm đánh giá.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop