cap-giay-phep-moi-truong-du-an-nha-may-san-xuat-day-thun-trong-khu-cong-nghiep-hoa-binh-thanh-pho-kon-tum

Cấp Giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất dây thun trong Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Cấp Giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất dây thun trong Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Article

Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã cấp Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND cho Công ty TNHH MTV Lợi Lợi được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất dây thun (tại Lô D6, Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo, gồm các nội dung sau: Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường; Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường; Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường và yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (theo các Phụ lục 1, 2, 3, 4 ban hành kèm theo Giấy phép được cấp). Thời hạn của Giấy phép được cấp là 10 năm tính từ ngày ký giấy phép.

Công ty TNHH MTV Lợi Lợi có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau: Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường; Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng; Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường; Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Dự án Nhà máy sản xuất dây thun của Công ty TNHH MTV Lợi Lợi có Diện tích đất sử dụng: 20.736 m2; Công suất thiết kế dự án: 977 tấn sản phẩm/năm; Quy mô phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công: thuộc danh mục dự án nhóm C; Quy mô phân loại theo tiêu chí của pháp luật về môi trường: thuộc nhóm III.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop