cham-dut-hoat-dong-du-an-dau-tu-nha-may-lien-hop-xu-ly-chat-thai-an-thien-ngoc-hoi

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi

Article

Ngày 29/9/2021, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 67/TB-BQLKKT chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi tại xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện.

Dự án đầu tư Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 589/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 6 năm 2019; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8746225660, chứng nhận lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2019. Đến thời điểm hiện nay dự án chưa được giao đất, cho thuê đất; chưa thực hiện thỏa thuận ký quỹ theo quy định của pháp luật; chưa triển khai việc góp vốn, huy động vốn; chưa triển khai xây dựng công trình.

Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Lý do chấm dứt hoạt động của dự án: Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2020.

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện có trách nhiệm nộp lại bản gốc cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum: (1) Quyết định chủ trương đầu tư số 589/QĐ-UBND, ngày 11/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum; (2) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp cho dự án Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi mã số dự án 8746225660, chứng nhận lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Phòng QLĐT

Top page Desktop