chuyen-doi-su-dung-tai-khoan-vneid-trong-thuc-hien-tthc

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC

Article

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1941/UBND-TTHCC về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, kể từ ngày 15/6, công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc địa phương, đơn vị mình; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến trực thuộc thực hiện thông báo, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân về chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia (từ VNCONECT) sang VNeID từ ngày 15/6/2024.

Trong đó, đối với chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024.

Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác chuyển đổi sử dụng tài khoản; đồng thời rà soát, báo cáo kết quả và lộ trình chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh sang VNeID theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản đã triển khai.

Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Đào Nguyên Hòa - Phòng QLĐT

Top page Desktop