day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-tac-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Article

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 2109-CV/BTGTU ngày 04-12-2023 và đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Văn bản số 82-CV/BTGĐUK, ngày 05-12-2023. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như sau:

1. Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng, xác định rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn của đất nước; là tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, yếu tô quan trọng của môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng, an ninh; là không gian sinh tồn, lưu giữ các giá trị văn hoá gắn với đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Bảo vệ, phát triển rừng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 -CT/TW, ngày 12-02-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25-11-2021 của Tỉnh uỷ khoá XVI “về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”. Tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở các địa phương, đơn vị thời gian qua; tích cực biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

3. Tuyên truyền về việc thực hiện các giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như: Thực hiện nghiêm quy định rừng tự nhiên chỉ được chuyển mục đích sử dụng để phục vụ quốc phòng, an ninh, dự án quan trọng quốc gia và dự án cấp thiết khác; việc xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật; bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của kiểm lâm, lực lượng bảo vệ chuyên trách, xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng; tập trung giải quyết đất ở, đất sản xuất được giao của đồng bào dân tộc thiếu số; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

4. Tuyên truyền, khích lệ phát triển các mô hình kinh tế lâm nghiệp dưới tán rừng phù hợp với mục tiêu kép về bảo vệ và phát triển rừng đồng thời đảm bảo sinh kế cho người dân trong khu vực rừng; phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa gia trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng; chính sách thúc đẩy xã hội hoá lâm nghiệp, phát triển lâm nghiệp cộng đồng, chính sách cung ứng tín chỉ cac-bon rừng.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop