dieu-chinh-mot-so-muc-tieu-phat-trien-do-thi-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Điều chỉnh một số mục tiêu phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Điều chỉnh một số mục tiêu phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum ban hành Kết luận số 1884-KL/TU ngày 02 tháng 7 năm 2024 về điều chỉnh một số mục tiêu tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó thống nhất điều chỉnh một số mục tiêu phát triển đô thị tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", cụ thể như sau:

Điều chỉnh mục tiêu đến năm 2025 thành: Toàn tỉnh có 08 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại II: Thành phố Kon Tum; 03 đô thị loại IV: Thị trấn Plei Kần mở rộng (huyện Ngọc Hồi), thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô), thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà); 04 đô thị loại V: Thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy), thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông), thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy), thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei). Khu vực trung tâm các huyện: Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai đạt tiêu chí về trình độ phát triển tương ứng đô thị loại V.

Điều chỉnh mục tiêu đến 2030 thành: Toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại II: Thành phố Kon Tum; 05 đô thị loại IV: Thị xã Ngọc Hồi, thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô), thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà), thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy), thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông); 06 đô thị loại V: Thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy), thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei), Trung tâm huyện lỵ Kon Rẫy (huyện Kon Rẫy), Trung tâm huyện lỵ Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông), Trung tâm huyện lỵ Ia H’Drai (huyện Ia H'Drai). Dự kiến thành lập mới 01 đô thị loại V tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo cụ thể hóa và bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã điều chỉnh trên.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop