don-doc-day-nhanh-tien-do-trien-khai-cac-du-an-ngoai-ngan-sach-tren-dia-ban-tinh

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Article

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 1004/UBND-KTTH về tiếp tục tăng cường tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thường xuyên, chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án đã được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

2. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3056/UBND-NNTN ngày 27 tháng 8 năm 2021; trong đó, lưu ý thường xuyên theo dõi, có văn bản đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động dự án, nhất là trong các lĩnh vực về đầu tư, đất đai, khoáng sản,... (như: cảnh báo dự án sắp chậm tiến độ, sắp hết thời hạn hoạt động hoặc đã hết thời hạn hoạt động, sắp hết thời hạn thuê đất, sắp hết thời hạn khai thác khoáng sản,...) để việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng không giải quyết các thủ tục có liên quan do chậm trễ về mặt thời gian khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.

3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong giải quyết công việc; tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 56/UBND-KTTH ngày 08 tháng 01 năm 2024; chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (lỗi không thuộc người dân và doanh nghiệp) làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đào Nguyên Hòa - Phòng QLĐT

Top page Desktop