hoc-tap-quan-triet-nq-hoi-nghi-tw8-khoa-xii

Học tập, quán triệt NQ Hội nghị TW8 (khóa XII)

Học tập, quán triệt NQ Hội nghị TW8 (khóa XII)

Article

Ngày 26/12, Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban thường trực tuyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nội dung cơ bản kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế yêu cầu tất cả đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu các nội dung Nghị quyết đã được học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 8; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đề xuất biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

BBT

Top page Desktop