hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-cac-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Article

Thực hiện Văn bản số 808-CV/ĐUK, ngày 27/7/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chiều ngày 24/8/2022, Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nộ dung quán triệt cụ thể như sau:

- Chuyên đề 1: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Chuyên đề 2: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Chuyên đề 3 Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Chuyên đề 4: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị triệu tập toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan và được tổ chức tại 2 điểm cầu Hội trường BQLKKT tại Thành phố Kon Tum và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Cùng ngày Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị đã thông qua các nội dung:

- Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

- Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2022.

- Thông qua Báo cáo kết quả công tác thu, chi tài chính của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop