huong-dan-hoc-tap-chuyen-de-nam-2019

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Article

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 08/01/2019 của Huyện uỷ Ngọc Hồi về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng uỷ BQLKKT tỉnh) hướng dẫn cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

- Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ.

2. Nội dung:

2.1. Về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề:

Các Chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động về những nội dung của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo trong Bản cam kết, rèn luyện phấn đấu năm 2019, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

 * Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/02/2019.

 * Tài liệu học tập: Sử dụng tài liệu do BTG Trung ương phối hợp với Học viện CTQG Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành (Đảng uỷ đã gửi tới các Chi bộ).

 2.2. Về công tác tuyên truyền:

 - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và việc triển khai thực hiện chuyên đề bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp.

- Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh nhà; gắn với phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, người thân, gia đình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tập trung tuyên truyền, giới thiệu những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề, với Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 22-8-2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 01-QĐi/HU, ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chuẩn mực đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quyết định số 113/QĐ-BQLKKT, ngày 30/11/2018 của BQLKKT tỉnh về ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

2.3. Về lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết,  xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cá nhân.

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dan để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

- Việc liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

- Trên cơ sở kế hoạch của chi bộ, từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Các Chi bộ trực thuộc: Căn cứ các nội dung của Kế hoạch, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu tại Chi bộ, đảm bảo về nội dung, thời gian theo quy định.

3.2. Cơ quan BQLKKT tỉnh: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở ; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đến đời sống của nhân dân trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua; chỉ đạo BBT Trang TTĐT cơ quan tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện chuyên đề trên Trang TTĐT (website) cơ quan.

3.3. UBKT Đảng uỷ BQLKKT tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Kế hoạch, đưa nội dung này vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 để chỉ đạo, triển khai.

Từ khóa:

Top page Desktop