huong-dan-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-quy-iv2019

Hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV/2019

Hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV/2019

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Văn bản số 625/BQLKKT-VP về Hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV/2019.

Theo đó, công tác tuyên truyền trong quý IV tập trung vào nội dung sau:

1. Nội dung, đối tượng phổ biến:

Trong quý IV/2019, tập trung phổ biến đến tất cả các đối tượng các văn bản pháp luật mới ban hành, đồng thời kết hợp phổ biến lại các văn bản pháp luật trước đây đang còn hiệu lực. Tùy theo đối tượng để phổ biến sâu hơn những luật có liên quan trực tiếp, cụ thể:

1.1. Đối với toàn thể CBCC, VC, NLĐ cơ quan:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2018, năm 2019 như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng, các văn bản luật đã ban hành trước đây như: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý nợ công và các văn bản khác như: Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 1252/QĐ-TTg, ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT, ngày 29/8/2019 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025; Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh, Công văn số 2477/UBND-KGVX, ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2231/UBND-KTTH, ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 2170/KH-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2333/UBND-KTHT, ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh…

- Tiếp tục phổ biến các quy định của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của các ngành chức năng về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; các quy định pháp luật chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các quy định về dân sự, hành chính, đất đai, xây dựng, lao động, đầu tư, thuế, an toàn giao thông, quy chế dân chủ cơ sở; các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2019.

- Phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương, địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội ở địa phương; các văn bản liên quan trực tiếp đến quá trình đầu tư, xây dựng, phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh([1]). Đồng thời đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật đã được phổ biến, tuyên truyền trong Quý III/2019 nhưng chưa được phổ biến sâu rộng.

1.2. Đối với đối tượng là ĐVTN cơ quan: Tiếp tục tập trung phổ biến pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật thanh niên; Luật giao thông đường bộ; Luật bảo vệ môi trường; Luật an ninh mạng; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1950/KH-UBND, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch số 1181/KH-UBND của UBND tỉnh  về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2018-2020...

1.3. Đối với đối tượng là đoàn viên Công đoàn cơ quan: Tập trung phổ biến Bộ luật lao động; Luật công đoàn; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan đến việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn; các quy định về tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh...

1.4. Đối với cán bộ, công chức, người lao động và chiến sĩ các ngành công tác tại cửa khẩu: Chủ động phối hợp với các ngành chức năng công tác cửa khẩu (như Hải quan, Biên phòng, Y tế, Kiểm dịch...) tập trung phổ biến các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác như: Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật an ninh quốc gia; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Quy chế khu vực biên giới đất liền; Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; các quy định về hoạt động thương mại biên giới, kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng; chỉ đạo của tỉnh, BCĐ 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống dịch bệnh qua cửa khẩu...

(*) Tùy theo đối tượng và và phạm vi điều chỉnh của các văn bản luật để lựa chọn nội dung phổ biến, tuyên truyền cho phù hợp.

2. Hình thức phổ biến:

- Thông qua Hội nghị trực tiếp cơ quan, các buổi sinh hoạt đoàn thể để phổ biến trực tiếp các nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật.

- Tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục về pháp luật; niêm yết các văn bản pháp luật tại Trụ sở cơ quan, nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng mô hình Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam([2]).

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT (Website) của cơ quan BQLKKT tỉnh.

- Tham gia, phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do các cấp, ngành tổ chức.

- Lồng ghép các hoạt động VHVN-TDTT để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật.

N.H

 

([1]) Tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09/01/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019; Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 577/BKHĐT-QLKKT ngày 23/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT; Văn bản số 639/BKHĐT-VP ngày 24/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quán triệt, triển khai và thực hiện các nội dung tại Hội nghị trực tuyến ngành KHĐT…

([2]) Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT, ngày 27/6/2019 về kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019.

Top page Desktop