ket-qua-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-“thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2024”-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2024” tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2024” tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Triển khai Kế hoạch số 1600/KH-UBND ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với Ban Chấp hành các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) xây dựng Kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện các hoạt động hưởng ứng tại cơ quan. Nhìn chung các hoạt động được tổ chức tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đều đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp, động viên cả vật chất lẫn tinh thần đối với trẻ em, con em CC, VC, LĐ trong cơ quan. Một số kết quả cụ thể:

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức thông tin đến CC, VC, LĐ cơ quan các quy định của pháp luật đối với việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đăng tải trên Trang thông tin điện tử cơ quan các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, đuối nước, thương tích trẻ em....

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 02/02/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1583/KH-UBND ngày 09/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

- Tổ chức các hoạt động nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 và tặng quà cho con em CC, VC, LĐ cơ quan đạt thành tích cao trong học tập năm học 2023-2024 với tổng số tiền là 18.300.000 đồng (trong đó tặng quà 01/6 cho 118 cháu với số tiền 11.800.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi cho 44 cháu với tổng số tiền 4.400.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh cho 02 cháu với số tiền 600.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi quốc gia cho 01 cháu với số tiền 500.000 đồng); đây là nguồn động viên giúp các con, em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, lao động, rèn luyện.

- Vận động CC, VC, LĐ cơ quan tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hỗ các Quỹ, trong đó có Quỹ hỗ trợ trợ trẻ em do các cấp, ngành phát động.

Tháng hành động vì trẻ em được phát động hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em nói riêng, tạo môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop