Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022

Article

Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, tăng cường năng lực cho người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó là đảm bảo tính chủ động, thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện: Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cộng tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư pháp trong thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp chung. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu) biết, chỉ đạo.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này; trong phạm vi, chức năng, nhiệm vục của đơn vị chủ động tổ chức hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

Ngoài ra, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy định tại khoản các 5, 7 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ.

Theo https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/39966/Ke-hoach-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2022.html

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

 

Top page Desktop