lay-y-kien-tham-gia-vao-du-thao-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Article

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (Văn bản số 116-CV/TU, ngày 23/10/2020), Ban Thường vụ Huyện ủy (Văn bản số 127-CV/HU, ngày 02/11/2020) về việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đăng tải toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng:

- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xem tại đây!

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030. Xem tại đây!

- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Xem tại đây!

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xem tại đây!.

Top page Desktop