Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 126 /QĐ-UBND ngày 29/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực đất đai có tổng số: 06 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trang thông tin điện tử của BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 06 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 05 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.

STT Lĩnh vực đất đai: 06 thủ tục Tài liệu, Hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến cấp độ
 

Thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

   
1 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao Hướng dẫn và tải biểu mẫu 2
2 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Hướng dẫn và tải biểu mẫu 2
3 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao Hướng dẫn và tải biểu mẫu 2
4 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Hướng dẫn và tải biểu mẫu 2
5 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Hướng dẫn và tải biểu mẫu 2
  Thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum    
6 Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh Kon Tum giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum). Hướng dẫn và tải biểu mẫu 2
Top page Desktop