Thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư

Thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quy trình nội bộ được thực hiện theo quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực đầu tư có tổng số: 28 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trang thông tin điện tử của BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 28 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 09 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính Hướng dẫn Nộp hồ sơ trực tuyến Cấp độ trực tuyến
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
3 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
4 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
7 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
8 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
11 Chuyển nhượng dự án đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
13 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
15 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
16 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
17 Giãn tiến độ đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
18 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
19 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
21 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
22 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
23 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
24 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
25 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
26 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu Nộp hồ sơ trực tuyến 4
27 Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Xem hướng dẫn

- Tải biểu mẫu
Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
28 Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Xem hướng dẫn

- Tải biểu mẫu
Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 2
Top page Desktop