Thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư

Thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quy trình nội bộ được thực hiện theo quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực đầu tư có tổng số: 28 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trang thông tin điện tử của BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 28 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Hướng dẫn

I

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 09 TTHC

 

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

7

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

8

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

9

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

B

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: 19 TTHC

 

1

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

2

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

3

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

4

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

6

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

7

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

8

Giãn tiến độ đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

9

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

10

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

11

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

12

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

13

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

14

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

15

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

16

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

17

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

18

Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem hướng dẫn

Tải biểu mẫu

19

Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Xem hướng dẫn

Tải biểu mẫu

 
Top page Desktop