Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động

Thủ tục hành chính Lĩnh vực lao động ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 20/01/2020; Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực lao động có tổng số: 06 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trang thông tin điện tử BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 06 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 02 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3; cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4).

STT

Lĩnh vực lao động: 06 thủ tục

Tài liệu, Hướng dẫn

Nộp hồ sơ trực tuyến

1

Đăng ký nội quy lao động  của Doanh nghiệp.

Tải biểu mẫu (không có biểu mẫu)

Nộp Hồ sơ trực tuyến

Xem hướng dẫn

2

Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của Doanh nghiệp.

Tải biểu mẫu (không có biểu mẫu)

Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 (Thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công)

Xem hướng dẫn

3

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày.

Tải biểu mẫu

Nộp hồ sơ trực tuyến

Xem hướng dẫn

4

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tải biểu mẫu

Nộp hồ sơ trực tuyến

Xem hướng dẫn

5

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tải biểu mẫu

Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 (Thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công)

Xem hướng dẫn

6

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam.

Tải biểu mẫu

Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 (Thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công)

Xem hướng dẫn

Top page Desktop