phe-duyet-quy-trinh-dien-tu-giai-quyet-tthccua-ban-quan-ly-khu-kinh-te

Phê duyệt quy trình điện tử giải quyết TTHCcủa Ban Quản lý Khu kinh tế

Phê duyệt quy trình điện tử giải quyết TTHCcủa Ban Quản lý Khu kinh tế

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 418/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt 45 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem quyết định tại đây!

N.H

Từ khóa:

Top page Desktop