quy-dinh-gia-cho-thue-tai-san-nha-nuoc-la-cong-trinh-ket-cau-ha-tang-dau-tu-tu-nguon-ngan-sach-dia-phuong-tai-khu-cong-nghiep-hoa-binh

Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình

Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình

Article

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quy định Giá cho thuê là 6.440 đồng/m2/năm (đã bao gồm dịch vụ xử lý nước thải, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)).

Căn cứ Quyết định trên, giao Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện việc thu tiền thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương theo giá cho thuê quy định tại Quyết định này; Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn thu theo cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện đơn giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Công khai đơn giá trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh đơn giá trong trường hợp nhà nước có thay đổi về cơ chế, chính sách, các yếu tố hình thành giá thay đổi.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop