quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-su-dung-von-nha-nuoc-cua-tinh-kon-tum

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

Article

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

Quy định kèm theo Quyết định gồm 04 chương, 11 điều, quy định về: Nội dung và thẩm quyền thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế cơ sở; Nội dung và thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết và dự toán; Phân cấp trong công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; thiết kế chi tiết và dự toán.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp: Các hoạt động sửa chữa công trình, thiết bị công trình có tổng mức vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công; Các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu; Các dự án khẩn cấp; Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo quy định, đối với dự án có cấu phần xây dựng, có nhiều hạng mục đầu tư thuộc các chuyên ngành khác nhau, thì cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có hạng mục công trình có giá trị tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán lớn nhất chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác tổ chức thẩm định; tổng hợp kết quả thẩm định gửi chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm định dự án (trường hợp thẩm định dự án).

Đối với dự án do các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này không đồng thời là cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, khi chủ trì tổ chức thẩm định dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan trước khi tổ chức thẩm định.

Đối với dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện, cấp xã tham gia đối ứng vào dự án do cấp tỉnh quản lý, hồ sơ trình cơ quan đầu mối tham mưu chủ trương đầu tư phải có ý kiến thống nhất của HĐND cùng cấp về phần ngân sách cấp huyện, cấp xã tham gia đối ứng dự án.

Người được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư, ủy quyền phê duyệt quyết toán thì có quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết toán trong phạm vi tổng mức đầu tư được ủy quyền phê duyệt.

Đối với các dự án có yêu cầu về phương án thiết kế công nghệ thuộc trường hợp hạn chế chuyển giao theo quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm định dự án gửi lấy ý kiến Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định phương án thiết kế công nghệ của dự án trước khi trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Tại Quyết định đã quy định chi tiết về cơ quan đầu mối tham mưu chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước do địa phương quản lý; Nội dung, thẩm quyền thẩm định dự án có cấu phần xây dựng do địa phương quản lý; Nội dung, thẩm quyền thẩm định dự án đối với dự án không có cấu phần xây dựng do địa phương quản lý; Nội dung, thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án có cấu phần xây dựng; Nội dung, thẩm quyền thẩm định thiết kế chi tiết, dự toán đối với dự án không có cấu phần xây dựng...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2021 và thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

Dự án do cấp huyện quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, thì việc điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện; Dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã được cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định thông báo kết quả thẩm định trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì không phải thẩm định lại.

BBT

Top page Desktop