quy-trinh-tiep-nhan-va-tra-ket-qua

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả

Quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với một số hoạt động của Ban quản lý Khu kinh tế có liên quan đến các tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa.

2. Được áp dụng cho cán bộ, công chức các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum và các tổ chức, công dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện theo cơ chế một cửa:

1.  Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

3. Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

5. Đảm bảo sự phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc và bộ phận một cửa để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, trực tiếp đến Bộ phận một cửa của Ban quản lý Khu kinh tế để nộp hồ sơ, nộp phí và lệ phí theo quy định pháp luật (nếu có) và nhận lại kết quả giải quyết công việc.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 Điều 4. Quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả:

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc liên hệ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý Khu kinh tế.

2. Quy trình giải quyết:

a. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo trình tự sau:

- Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.

- Đối với các loại công việc theo quy định giải quyết trong ngày làm việc không được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận và phối hợp với các Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ban quản lý Khu kinh tế giải quyết ngay; sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Đối với các loại công việc theo quy định được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ cho các Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ban quản lý Khu kinh tế có liên quan giải quyết.

b. Phòng chuyên môn nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa:

- Trường hợp phát hiện thấy hồ sơ chưa đảm bảo thì trong thời gian không quá 2 ngày phải chuyển lại cho Bộ phận một cửa nói rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ; không quá 01 ngày sau Bộ phận một cửa phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo thì tham mưu, trình lãnh đạo Ban giải quyết và chuyển kết quả về cho Bộ phận một cửa.

c.  Bộ phận một cửa nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và trả kết quả:

1. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Buổi sáng: Từ  7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút.

Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết theo quy định).

2. Địa điểm: Tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý Khu kinh tế.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

          Điều 6. Đối với Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế:

1. Bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế; cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Chánh Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế.

2. Chánh Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế có nhiệm vụ:

 - Quản lý, theo dõi, nắm tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ của Bộ phận một cửa; chủ trì phối hợp với Trưởng phòng chuyên môn kịp thời giải quyết những vướng mắc xảy ra.

- Báo cáo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tình hình thực hiện công tác của Bộ phận một cửa và các vấn đề tồn tại, vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của công dân để kịp thời giải quyết.

Điều 7. Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:

1. Tiếp đón, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện đúng các quy định về hoàn chỉnh hồ sơ các loại thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

2. Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và giao giấy hẹn cho tổ chức, công dân.

3. Vào sổ theo dõi, chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn để phòng chuyên môn xử lý. 

4. Thông báo cho tổ chức, công dân đến nhận lại hồ sơ đối với những hồ sơ chưa đạt yêu cầu, thu lại phiếu hẹn trả kết quả và yêu cầu tổ chức, công dân ký nhận vào phiếu trả lại hồ sơ để điều chỉnh; lập thủ tục nhận lại hồ sơ sau khi đã hoàn chỉnh theo yêu cầu và tiếp tục thực hiện đúng như trình tự thủ tục giải quyết theo quy định.

5. Theo dõi tiến độ thực hiện hồ sơ một cửa để đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn liên quan kịp thời thực hiện. Báo cáo Chánh Văn phòng thông báo cho phòng chuyên môn biết đối với các hồ sơ không trả đúng hạn mà chưa rõ lý do để yêu cầu xử lý hồ sơ.

6. Tiếp nhận và trả kết quả những hồ sơ sau khi các phòng chuyên môn đã giải quyết xong theo quy định.

7. Rà soát văn bản của BQL Khu kinh tế, của cấp trên ban hành đang được áp dụng để giải quyết các loại hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân. Phát hiện các quy định không còn phù hợp với thực tế, không cần thiết hoặc mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác thì kiến nghị để bổ sung, sửa đổi hoặc đề nghị bãi bỏ.

8. Ghi chép vào sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận và hồ sơ hoàn thành (trả kết quả); lưu vào máy vi tính; lập báo cáo kết quả tình hình giải quyết hồ sơ một cửa theo tháng, quý, năm gửi lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế theo định kỳ.

9. Bộ phận một cửa được tham gia nhận xét, đánh giá về thời gian, chất lượng và trách nhiệm phối kết hợp của các phòng chuyên môn trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức và công dân, báo cáo lãnh đạo BQL Khu kinh tế.

Điều 8. Đối với các Phòng, đơn vị chuyên môn có liên quan:

1. Phân công cán bộ, công chức lập sổ theo dõi, nhận hồ sơ của Bộ phận một cửa chuyển đến theo nội dung: Ngày hồ sơ chuyển đến, nội dung cần giải quyết, ngày trả hồ sơ; ký xác nhận vào sổ theo dõi của Bộ phận một cửa; kiểm tra hồ sơ và giải quyết theo quy định tại Điều 4.

2. Trưởng các Phòng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu giải quyết công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế về hồ sơ chậm thời gian giải quyết hoặc sai quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp hồ sơ có liên quan đến nhiều phòng, ban, đơn vị và ngành hữu quan thì phòng chuyên môn chủ trì chịu trách nhiệm chính, phải trực tiếp liên hệ với phòng, ban, đơn vị và ngành liên quan để tham mưu giải quyết và hoàn thành các thủ tục trước khi trình cấp có thẩm quyền ký.

Sau khi hồ sơ đã được lãnh đạo Ban giải quyết thì chuyển hồ sơ và kết quả cho Bộ phận một cửa.

4. Trường hợp hồ sơ xử lý chậm, trưởng phòng chuyên môn phải thông báo rõ lý do chậm để bộ phận một cửa thông báo cho tổ chức, công dân biết.

5. Khi sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính (theo chủ trương của cấp có thẩm quyền), phòng chuyên môn có liên quan phải tham mưu bằng văn bản trình lãnh đạo Ban quản lý ký ban hành để bộ phận một cửa niêm yết công khai, tổ chức thực hiện và trả lời cho tổ chức, công dân.

Điều 9. Đối với lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế:

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực hoặc Phó Trưởng ban được ủy quyền có thẩm quyền ký giải quyết các thủ tục theo quy định.

Phòng chuyên môn trực tiếp trình lãnh đạo ban ký giải quyết các thủ tục (theo sự phân công của Ban lãnh đạo); khi Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực đi vắng, phòng chuyên môn trực tiếp trình Phó Trưởng ban được ủy quyền ký thay.

2. Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế không ký những thủ tục hành chính mà hồ sơ trình không đúng, đủ theo quy định.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 10: Khen thưởng

1. Thực hiện cơ chế một cửa ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian theo quy định là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của cán bộ, công chức phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế có liên quan.

2. Cán bộ, công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa được xem xét khen thưởng hàng năm theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Cán bộ, công chức Bộ phận một cửa được hỗ trợ đặc thù cho công việc theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Giao Chánh Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Quy chế này đến cán bộ, công chức của Ban quản lý Khu kinh tế.

Công khai Quy chế này, Bộ thủ tục hành chính của Ban quản lý Khu kinh tế và điện thoại cố định của Bộ phận một cửa lên Website, hệ thống eOffce của Ban quản lý Khu kinh tế để tổ chức, công dân biết, thuận tiện khi giao dịch làm việc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp thì các Phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức và các tổ chức, công dân liên quan phản ánh kịp thời về Ban quản lý Khu kinh tế (qua Văn phòng) để xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời./.  

Từ khóa:

Top page Desktop