quyet-dinh-kien-toan-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong

Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm 03 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Dao - Phó Chánh Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế: Trưởng Bộ phận;

- Ông Phan Văn Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng: Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư: Thành viên.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Bộ phận một cửa đặt tại Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. Thành viên Bộ phận một cửa chịu sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Bộ phận một cửa trong phạm vi nhiệm vụ của Bộ phận một cửa. Trưởng Bộ phận một cửa chịu sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. Mối quan hệ giữa Bộ phận một cửa với các phòng chuyên môn trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa là quan hệ phối hợp.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận một cửa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Trưởng Bộ phận một cửa phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại trụ sở chính cơ quan (khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y) và tại địa điểm làm việc số 145 U Re - TP.Kon Tum.

Xem Quyết định tại đây!

Top page Desktop