quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tai-lieu-on-tap

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập

Hội đồng xét tuyển viên chức ban hành quyết định số 149/QĐ-HĐXT ngày 01 tháng 9 năm 2021, Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2021.

Top page Desktop